Mange av plantene som foretrekker åpne, solvarme bergknauser og tørre bakker har jeg nevnt under “Langs kyststien” mellom Solfjell og Ertsvika. Det er altså planter som vokser på de sedimentære bergartene på kambrosiluren i sør. Men det finnes nok av tørre berg og bakker utenom dette arealet – på grunnfjellet på Mølen og fra Ertsvika til Sagene og fra Tofte til Verpen, på sandjorda ved Verket og Storsand, på basalten på de nærmeste holmene og ved Husebykollen, og på drammensgranitten som dekker hele den indre og den vestlige og nordlige delen av bygda.

Vårrublom vokser her og der på tørrbakke og knauser

Flere av tørrbakkeplantene i sør kan vi også finne andre steder i bygda. Det er arter som også klarer seg med mindre næringstilgang enn kambrosiluren byr på, for eksempel firfrøvikke, lakrismjelt, tiriltunge, harekløver, takhaukeskjegg, skjermsveve, hårsveve, natt og dag, engfiol, sandarve, vårarve, ettårig tanngras, flerårig tanngras, engtjæreblom, vårskrinneblom, bergskrinneblom, vårrublom, sølvmure, åkermåne, ryllik, blodstorkenebb, stankstorkenebb, blåklokke, fagerklokke, bakkemaure, gulmaure, bakkestjerne, rødknapp, engknoppurt, bakkeveronika, bergrørkvein, bergkvein, knegras, rødsvingel, sauesvingel, flatrapp.

Engtjæreblom finnes spredt i bygda

Engfiol vokser spredt i bygda

Småsmelle er vanlig på berg

 

 

 

 

 

 

 

Nyperoser vokser tørt

 

 

 

 

 

 

Busker som  dvergmispel, svartmispel, berberis, bergasal, teiebær og flere arter av nyperose vokser her og der på tørre steder, både i og utenfor skogen.

 

 

Nøysomme arter på tørrberg er for eksempel småsmelle, småsyre, sisselrot, bitter bergknapp, hvit bergknapp, smørbukk, vårbendel (ikke vanlig).

Bitter bergknapp er ganske vanlig på tørt berg

Hvit bergknapp på Vealøs

Smørbukk er svært tørketålende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodstorkenebb vokser mest i sør, men finnes enkelte andre steder nær sjøen lenger nord i bygda

Noen små bregner som klarer seg nesten uten jord, er murburkne, svartburkne, olavsskjegg, lodnebregne og skjørlok. Murburkne og lodnebregne finner vi kun på kambrosiluren, de andre er mindre kravfulle og vokser hist og her fra sør til nord i bygda.

Svartburkne på Lagtangen

Olavsskjegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Verketsøya er noen ganske eksklusive tørrbakkeplanter samlet på ett brett. Da sikter jeg først og fremst til knollsoleie, storarve og marinøkkel. Her finner vi også gjeldkarve, kattefot og nikkesmelle, blant flere andre.

Marinøkkel på Verketsøya

Noen andre planter på tørr grunn som er funnet bare ett eller et fåtall  steder er muserumpe (trolig forsvunnet), ullurt (Verket), engnellik (Mølen, Ertsvika, Verket), ekte malurt (Verket), bakketimian(Filtvet) og blåmunke (Filtvet).

Kattefot (hannplante) på tørrbakke

 

 

 

 

Blåmunke på tørrberg nesten uten jorddekke

 

Bakketimian på tørt berg