Listen under linken nederst inneholder 831 arter, underarter, varieteter og hybrider (krysninger) fordelt på 109 plantefamilier. Det er planter som har blitt registrert i kommunen siden botanikerne begynte å samle planter her på 1800-tallet. De fleste er arter som vi med sikkerhet kan si finnes på Hurum nå. Et lite mindretall er usikre arter, og en håndfull er høyst sannsynlig forsvunnet. Noen få gamle registreringer og opplysninger virker tvilsomme eller usannsynlige uten at vi kan se helt bort fra dem.

Det samme gjelder dessverre også en del nyere funn som er tatt inn i Artskart fra Artsobservasjoner. For en som ikke kjenner floraen i Hurum særlig godt, er det helt umulig å vite hva en kan stole på og ikke. Jeg har utelatt noen observasjoner på Artskart fordi jeg mener de er usannsynlige. Det er alment kjent at Artskart inneholder mange feilaktige bestemmelser, så mange at det går ut over kvaliteten og nytteverdien. Funn som blir registrert på Artsobservasjoner og overført til Artskart, er altså ikke nødvendigvis pålitelige, og særlig ikke når de ikke er ledsaget av bilder av arten på finnestedet.

Rekkefølgen og inndelingen av familier og slekter på listen følger fremstillingen i Lid/Elven: Norsk flora, 2005. Nyere systematikk har ført til noen forandringer som jeg ikke har tatt hensyn til her.

Fortegnelsen har norsk navn, vitenskapelig navn og kortfattede opplysninger om utbredelse. Gamle og noen nyere enkeltfunn har opplysning om årstall.

Ved underarter står forkortelsen ssp. (=subspecies) og ved varieteter var. (=varietas). Hybrider er angitt med en x mellom foreldrenes vitenskapelige navn (f.eks. Poa nemoralis x palustris). Disse hybridene har som oftest ikke noe eget norsk navn. Noen hybrider har hybrid-artsnavn, hvor et nytt vitenskapelig navn står etter x uten angivelse av foreldreartene.

I noen få spesielt vanskelige planteslekter har jeg foreløpig ikke forsøkt å angi utbredelse. Det gjelder slektene marikåpe (Alchemilla), bjørnebær (Rubus) og nyperose (Rosa) i rosefamilien, og vier (Salix) i vierfamilien. Etter det jeg kan se, er særlig marikåpe og vier nokså dårlig undersøkt i Hurum. Artene jeg har tatt med i disse slektene, skal være sikre registreringer gjort av botanikere. Noen funn av viere jeg har gjort selv eller hørt om, er usikre. I de tilfellene står det: Salix sp. (art i slekten Salix).

De kompliserte slektene løvetann (Taraxacum) og sveve (Hieracium) i kurvplantefamilien frister heller ikke til å slå i bordet med endelige sannheter. Artsutvalget i denne listen er begrenset til noen forholdsvis sikre arter/grupper.

Siden slutten av 1980-tallet har flere fagbotanikere besøkt fabrikkområdene på Sagene og Tofte en rekke ganger. Mange utenlandske plantearter har blitt registrert, særlig ved tømmerterminalene og flishaugene. Importert tømmer og flis har ført med seg frø og plantedeler som har spirt og blomstret et år eller noen får år. De fleste av disse har forsvunnet uten å ha spredt seg i naturen utenfor fabrikkporten. Dem har jeg ikke tatt med i oversikten. Unntakene er planter som har dukket opp utenfor og i noen tilfeller langt fra fabrikkene og som trolig stammer fra tømmerimporten. For eksempel kan salg av bark som legges ut ved hus og hytter, være en kilde til overraskelser. I det hele tatt er transport av organisk materiale fra andre steder en årsak til at vi plutselig finner noe som ikke hører hjemme i floraen vår. Tiden vi vise om vi får et stabilt innslag av planter som egentlig er rømlinger fra fabrikkene eller annetsteds fra.

Begrepene “baserik” og “skrotemark” forekommer flere steder. Se sidene “Berggrunn” og “Åker og eng” for forklaringer. Begrepet “naturalisert” gjelder innførte arter som formerer og sprer seg i norsk natur og er etablert i naturlig vegetasjon.

Klikk på planteliste for Hurum  her