Knollmjødurt er tallrik nord på Tofteholmen

Holmene har sine spesialiteter. På Tofteholmen vokser knollmjødurt og kystfrøstjerne. Knollmjødurt skal også finnes på Mølen, men kystfrøstjerne må en nok må lete lenge etter andre steder i kommunen.

Kystfrøstjerne på øststranda

 

Tofteholmen har vesentlig mindre areal (0,11 km²) enn Mølen, men antallet karplanter ligger ikke så veldig langt etter. En artsliste  ble utarbeidet i 1929 etter flere fagfolks besøk, og den oppviser 258 arter. Trolig er det noen flere arter enn det. Vi vet jo at enkelte registrerte arter på holmen ikke har vært å se på mange år, men nye kan ha kommet til.  De tre strandplantene gul hornvalmue, østersurt (se “Sjeldne planter”) og fjærehøymole er antagelig utgått.

Fjærehøymol står på Johannes Lids artsliste fra 1929. Kan den finnes på holmen ennå? Foto: WC/Kristian Peters

 

Fingerlerkespore under skyggende trær

 

Nyresildre i engskråningen nord på holmen. Den finnes også på Mølen, og fåtallig på Mølleberget ved Schjøttelvik

Blankstorkenebb vokser på holmene, men er også funnet en gang på Solfjellstranda

 

På åpent tørt berg og skrinn jord vokser planter som bergmynte, bakkemynte, rødflangre, gulmaure, bakkemaure, nakkebær, bergmjølke, blankstorkenebb, bakkestjerne, vill-lin, sauesvingel, rødsvingel.

Bergmynte vokser helt soleksponert

Bakkemynte klarer seg med et minimum av jord på berget

Vill-lin vil gjerne ha litt mer jord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakkebær ligner markjordbær

 

Granskogen er mer utbredt og tettere enn på de andre holmene. Fordi det er overveiende tørr grunn i den også, er det lite av alminnelige skogsarter som blåbær, skinntryte og skogstorkenebb og de store bregnene skogburkne, ormetelg og broddtelg. De små bregnene fugletelg og hengeving finnes det litt av. Store skogsgras er også mangelvare, bare bergrørkvein kan trives i den tørre skogen.

Bergrørkvein

 

En skogsart som står på den gamle artslista, er olavsstake i vintergrønnfamilien. Den skulle vi gjerne gjenfinne, for den har ikke lenger noe annet kjent voksested i kommunen.

Olavsstake

Gulmaure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogstorkenebb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkideene er ikke tallrikt representert på noen av holmene. På Tofteholmen er det iallfall tre, men neppe flere: vårmarihand, stortveblad og rødflangre.

Vårmarihand i småskogen

 

Tofteholmen har mindre preg av slitasje etter folk og ferdsel enn Ramvikholmen og Mølen. Det er ingen brygger og få ringer til båtfeste i berget.

Om geologien her og på de andre holmene, se siden “Berggrunn”.