Nonsblom har en sjelden blomsterfarve. Legg også merke til den åpne frøkapselen til høyre – nøyaktig delt på midten

Overraskende oppdagelser på Ramvikholmen av nyere dato er nonsblom og strandrisp. Nonsblom vokser noen steder på berg nær sjøkanten, mens strandrisp vokser på en smal stripe av grusstrand, etter det jeg vet bare på ett sted. I noen bergsprekker fant jeg også mjuksivaks for noen år siden. Den har jeg ellers bare sett på Øra ved Sætre.

Strandrisp i sjøkanten

 

Mjuksivaks i en tett, liten bestand i en revne i berget

Lodnefiolen vokser både solåpent på en slette og i krattskogen

Fra langt tilbake er holmen kjent for sin gode forekomst av lodnefiol. Kjent er også lindeskogen, ikke full av misteltein som på Mølen, men med store trær og urskogspreg. Biologer som har undersøkt den, finner ikke spor av gamle hogster, så kanskje har den stått urørt i hundrevis av år. Det er jo ikke mange steder i skog hvor mennesker ikke har satt bruksspor etter seg.

Jeg nevnte misteltein. På Ramvikholmen har den merkelig nok slått seg til på nyperose flere steder. Det er ikke et klokt valg. Rosene vokser tørt der de står, og med en snyltegjest som krever næring, blir det for mye. Rosene tørker inn, og mistelteinens dager er talte.

Steinnype huser en misteltein. Det varer ikke i mange år

 

Også Ramvikholmen har interessante tørrbakkeplanter i de åpne partiene hvor gjengroingen ikke har kommet for langt. Nikkesmelle er en av dem.

Nikkesmelle er ikke sjelden i Hurum, men er en god indikator på at flere interessante planter vokser på stedet

 

En annen fin art på tørreng og i åpen skog er kransmynte.

Kransmynte

 

Åkermåne finnes noen steder, og også slektningen kyståkermåne innenfor en av de små vikene. På strendene har rynkerose kommet inn, i likhet med strandkarse. De to ser ut til å konkurrere om invasjonsprisen i midtre Oslofjord.

Åkermåne med blomster og underbeger med rette krokpigger

Kyståkermåne, avblomstret. Underbegeret er bredere og har mer sprikende krokpigger

 

Av de største holmene har nok Ramvikholmen færrest orkideer. Så vidt jeg vet er bare én funnet der, vårmarihand.

Holmen er ti dekar mindre enn Tofteholmen. Det er brygger og lett å komme til med båt, og inne på øya ligger en kystledhytte. Midt i området for vårmarihand og den sjeldne lodnefiol står et primitivt avtrede for båtfolket. Det spørs om det er riktig plassert.